EBO Token

EBO Token to aplikacja, która doskonale funkcjonuje w świecie bankowości elektronicznej gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa, jednocześnie zachowując łatwość i wygodę użytkowania

EBO Token

EBO Token to aplikacja, która doskonale funkcjonuje w świecie bankowości elektronicznej gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa, jednocześnie zachowując łatwość i wygodę użytkowania. Aplikacja EBO Token pozwala na bezpieczne logowanie i autoryzację transakcji w bankowości elektronicznej, mobilnej, IVR czy w Biurze Obsługi Klienta. System pracuje w trybie offline – 8-cyfrowe hasła jednorazowe generowane są bezpośrednio na urządzeniu a nie przesyłane siecią GSM. Dzięki temu EBO Token może być stosowany w każdej sytuacji. Każdy kod wygenerowany w aplikacji jest ważny przez bardzo krótki okres czasu, co czyni go unikalnym i niepowtarzalnym, przez co minimalizuje praktycznie do zera prawdopodobieństwo podpisana operacji przypadkowym kodem. Aby zmienić metodę autoryzacji na EBO Token należy w pierwszej kolejności udać się do placówki swojego banku i podpisać ewentualny wniosek o zmianę metody autoryzacji (opcja zależna od Banku). Następnie należy pobrać aplikację EBO Token ze sklepu online i uruchomić. W trakcie pierwszego uruchomienia aplikacja przejdzie w tryb konfiguracji. Proces pierwszej konfiguracji EBO Token: 1. Na początku ustaw swoje hasło, za pomocą którego będziesz logować się do EBO Tokena. 2. Zaloguj się na swoje konto w bankowości elektronicznej EBO, wejdź w zakładkę Ustawienia → Metody autoryzacji i wybierz przycisk „Konfiguruj token”.3. Na stronie bankowości elektronicznej wyświetli się kod główny tokena. Przepisz lub zeskanuj za pomocą aparatu 16 znakowy kod do aplikacji EBO Token w smartfonie lub tablecie. 4. Przepisz 8 znakowy "Kod odpowiedzi" z EBO Token do formularza zamawiania tokena pod pozycję "Kod odpowiedzi” a następnie w celu weryfikacji naciśnij przycisk „Sprawdź”. 5. W następnym kroku przeprowadź pierwszą synchronizację tokena – działanie to wymaga połączenia z Internetem. 6. Zakończ konfigurację EBO Token w swoim urządzeniu. 7. Na zakończenie konfiguracji w bankowości elektronicznej zostaniesz poproszony o wpisanie kodu wygenerowanego przez aplikację EBO Token – przepisz go i zapisz całość. W razie problemów, na każdym etapie konfiguracji aplikacji możesz nacisnąć przycisk pomocy. Lista uprawnień: 1. wykonywanie zdjęć i filmów wideo – wykorzystywane do skanowania kodów QR, 2. pełny dostęp do sieci – wykorzystywane w celu synchronizacji tokena, 3. sterowanie wibracjami – wykorzystywane w celu powiadomienia użytkownika wibracjami o zmianie kodu. Aplikacja nie przesyła żadnych danych umożliwiających jakąkolwiek identyfikację użytkownika, czy jego urządzenia. Dbamy o bezpieczeństwo i anonimowość naszych użytkowników. Nie zapisujemy także adresów IP w przypadku synchronizacji tokena. Pamiętaj! Nigdy nie ujawniaj swojego hasła do EBO Token innym osobom. Nikt nigdy z pracowników Banku Spółdzielczego oraz z pracowników firmy I-BS.pl nie będzie pytał o to hasło!EBO Token is an application that works perfectly in the world of electronic banking guaranteeing the highest level of security, while maintaining the ease and convenience of use. EBO Application Token lets you securely login and authorization of transactions in electronic banking, mobile, IVR or at Customer Service.The system works in offline mode - 8-digit one-time passwords are generated directly on the device and not sent to the GSM network. Thus EBO token can be used in any situation.Each code generated in the application is valid for a very short period of time, which makes it unique and unrepeatable, which minimizes virtually zero probability of accidental operation signed code.To change the authentication method for EBO Token you should first go to a facility of their bank and sign a possible proposal to change the authentication method (option subsidiary of the Bank). Then download the EBO token from the online store and run.During the first run the application goes into Setup Mode.The process of configuring the first EBO Token:1 In the beginning, set your password, you will use to log into EBO Token.2 Log in to your account banking EBO, go to the Settings → Authentication methods and select the "Configure token".3 On the banking code displays the main token. Rewrite or scan using the camera 16 digit code to an application EBO token on your smartphone or tablet.4 Type the 8-character "response code" of EBO Token token ordering form under the "response code" and then to verify, press the "Check".5 In the next step, perform the first synchronization token - this action requires an Internet connection.6 Complete the setup EBO token on your device.7 At the end of the configuration of electronic banking will be asked to enter a code generated by the application of EBO Token - rewrite it and save a whole.In case of problems, at every stage of the application configuration, you can press the help button.List of permissions:1 to take pictures and videos - used to scan QR codes,Full access to the second network - used to synchronize token,3 control vibrator - used to notify the user to change the vibrations of the code.The application does not send any data enabling the identification of any user or his equipment. We care about the safety and anonymity of our users. We do not write the IP addresses for the synchronization token.Remember!Never disclose your password to EBO Token others. Nobody ever of employees Cooperative Bank and the employees of I-BS.pl will not be asked for a password!

DOWNLOAD NOW