Länsförsäkringar

Länsförsäkringars applikation för Android kan användas av både privatpersoner och företagare

Länsförsäkringar

Länsförsäkringars applikation för Android kan användas av både privatpersoner och företagare. Du loggar in och signerar betalningar och överföringar med Mobilt BankID eller säkerhetsdosa. Meny och innehåll för privatpersoner:Snabbsaldo och snabböverföring i mobil, surfplatta och WearOS.Månadskollen- se dina största, mesta och flesta köp under månaden- filtrera och sök transaktionerKonton & kort- se och hantera dina kort och kortköp- hantera regionspärr av kort- aktivera och beställ ersättningskort- tillfälligt spärra kort- ansluta till Swish samt skicka och ta emot pengar via mobilnumret - öppna och hantera Länskonto, Fasträntekonto och sparkonto- se alla konton du har dispositionsrätt över, t.ex. barnens konton, på startsidanBetala & överföra- se saldo och transaktioner för dina konton- överföra mellan konton- betala till bank- och plusgiro samt skanna in OCR, belopp och mottagare- betala och ändra dina e-fakturor- se kommande betalningar, autogiro, överföringar och låneinbetalningar- spara mottagare vid överföringarSparmål- skapa egna sparmål för små eller stora drömmar- koppla sparmål till nytt ISK-konto eller sparkonto- sparprognoser hjälper dig på vägen till dina mål- sätt upp ett sparmål för ett befintligt ISK- skapa, överför till och ändra i en sparplan Fonder- se och handla med fonder- öppna aktiedepåAktier- se och handla aktier och värdepapper inom din aktiedepåISK- öppna investeringssparkonto (ISK)- se och handla fonder, aktier och värdepapper inom ISKPension- se ditt pensionssparande och värdebesked- byta fonder och omfördela fonder i pensions- och kapitalförsäkring- handla fonder, aktier och värdepapper inom IPSFörsäkring- se dina försäkringar
- resekortet innehåller råd, kontaktuppgifter och hjälper dig hitta rekommenderade sjukhus via gps när du är utomlands- skadeanmälan- ändra motorförsäkringLån- se dina lån- bind och förläng bolånInnehåll för företagare:- se saldo och transaktioner för företagets konton och söka per datum- se kort och kortköp- överföra mellan konton- betala till bank- och plusgiro samt skanna in OCR-nummer, belopp och mottagare- hantera löneutbetalningar- se försäkringar- se fonderKundservice från Länsförsäkringar:- kontaktuppgifter till Länsförsäkringar- råd och tips vid skada och resa- aktuella bolåneräntor- Läsa och skicka meddelandenLänsförsäkringar, LF, är 23 lokala bolag som samverkar:Dalarnas Försäkringsbolag Länsförsäkring Kronoberg Länsförsäkringar Älvsborg Länsförsäkringar Bergslagen Länsförsäkringar Blekinge Länsförsäkringar Gävleborg Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Gotland Länsförsäkringar Halland Länsförsäkringar Jämtland Länsförsäkringar Jönköping Länsförsäkringar Kalmar län Länsförsäkringar Norrbotten Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Södermanland Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Värmland Länsförsäkringar Västerbotten Länsförsäkringar Västernorrland Länsförsäkringar ÖstgötaLänsförsäkringar's application for Android can be used by both private individuals and business owners. You log in and sign up for payments and transfers with Mobile BankID or security box.Menu and content for individuals:Quick balance and quick transfer in mobile, tablet and WearOS.monthly Kollen- see your biggest, most and most purchases during the month- filter and search transactionsAccounts & Cards- view and manage your cards and card purchases- Managing region locks of cards- activate and order replacement cards- temporarily block cards- connect to Swish and send and receive money via the mobile number- open and manage the County Account, Fixed Rate Account and Savings Account- see all accounts you have the right to dispose of, for example children's accounts, on the home pagePay & transfer- See balance and transactions for your accounts- transfer between accounts- pay to bank and plusgiro as well as scan in OCR, amount and recipient- pay and change your e-invoices- see upcoming payments, direct debit, transfers and loan payments- save recipients during transferssaving target- Create your own savings goals for small or big dreams- link savings target to new ISK account or savings account- savings forecasts will help you on your way to your goals- Set up a savings target for an existing ISK- create, transfer to and change in a savings planfunds- look and buy funds- open shareholdingsShares- view and trade shares and securities within your share portfolioISK- open investment savings account (ISK)- see and trade funds, shares and securities within ISKPension- see your pension savings and value statement- change funds and redistribute funds in pension and endowment insurance- buy funds, shares and securities within IPSInsurance- See your insurance- The travel card contains advice, contact details and helps you find recommended hospitals via GPS when you are abroad- the claim notification- change motor insuranceLoan- See your loans- bind and extend mortgagesContent for business owners:- see balance and transactions for company accounts and search by date- see cards and card purchases- transfer between accounts- pay to bank and plusgiro and scan in OCR numbers, amounts and recipients- Managing payroll payments- see insurance- See fundsCustomer service from Länsförsäkringar:- contact information for Länsförsäkringar- advice and tips on injury and travel- current mortgage rates- Read and send messagesLänsförsäkringar, LF, is 23 local companies that cooperate:Dalarnas FörsäkringsbolagLänsförsäkringar KronobergLänsförsäkringar ÄlvsborgLänsförsäkringar BergslagenLänsförsäkringar BlekingeLänsförsäkringar GävleborgLänsförsäkringar Göinge-KristianstadLänsförsäkringar Gothenburg and BohuslänLänsförsäkringar GotlandLänsförsäkringar HallandLänsförsäkringar JämtlandLänsförsäkringar JönköpingLänsförsäkringar Kalmar CountyLänsförsäkringar NorrbottenLänsförsäkringar SkåneLänsförsäkringar SkaraborgLänsförsäkringar SödermanlandLänsförsäkringar StockholmLänsförsäkringar UppsalaLänsförsäkringar VärmlandLänsförsäkringar VästerbottenLänsförsäkringar VästernorrlandLänsförsäkringar Östgöta

DOWNLOAD NOW

DOWNLOAD NOW