NL exporteert

NL exporteert is dé app voor ondernemers met grensverleggende ambities

NL exporteert

NL exporteert is dé app voor ondernemers met grensverleggende ambities. Wilt u exporteren, internationaliseren of meer informatie over ondernemen in het buitenland? De app biedt u actuele landspecifieke informatie en wijst u op lokale netwerken, zakelijke kansen en adviezen. NL exporteert is de wegwijzer op buitenlandse markten voor startende en ervaren ondernemers.Kies uw sector en zie welke informatie beschikbaar is en in welke landen er kansen liggen. De interactieve wereldkaart toont per land relevante evenementen, de do’s & don'ts in zaken doen, macro-economische kerngegevens, financieringsmogelijkheden en de contactgegevens van ambassades en internationale netwerken. Gegevens die u verder helpen richting de buitenlandse markt.NL exporteert houdt u op de hoogte van relevante zakelijke kansen en andere gebeurtenissen in de landen die u volgt. Zie in één oogopslag waar de meeste inwoners wonen, de economische groei het hoogst is, de koopkracht het grootst en waar de Nederlandse export zich op richt.NL exporteert is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ABN-AMRO, EVO Fenedex, FME, ING, Kamer van Koophandel, Metaalunie, MKB-Nederland, Rabobank en VNO-NCW. De app wordt regelmatig door alle partners voorzien van nieuwe en relevante exportinformatie.UK exports is the app for entrepreneurs with groundbreaking ambitions.To export, internationalization or more information about business abroad? The app gives you current country-specific information and alert you to local networks, business opportunities and advice. UK exports is the signpost on foreign markets for new and experienced entrepreneurs.Choose your industry and see what information is available and there are opportunities in which countries. The interactive world map shows per country relevant events, the do's and don'ts in business, macroeconomic fundamentals, financing and contact details of embassies and international networks. Data that help you towards the foreign market.UK exports will keep you informed of relevant business opportunities and other events in the countries that follow. See at a glance where most people live, economic growth is highest, the purchasing power is greatest and where the Dutch export targets.UK exports is an initiative of the Ministry of Foreign Affairs in collaboration with the National Enterprising Netherlands, ABN-AMRO, EVO Fenedex, FME, ING, Chamber of Commerce, Metaalunie SME Netherlands, Rabobank and VNO-NCW. The app is regularly by all partners with new and relevant export information.

DOWNLOAD NOW

DOWNLOAD NOW